Liikenneturvallisuustyö osana sosiaali- ja terveyspalveluja

Sosiaali- ja terveystoimi on tärkeässä asemassa kunnan asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa, sillä sen palvelut ulottuvat vauvasta vaariin.  Sosiaalitoimessa työskennellään muun muassa ikääntyneiden ja vammaisten parissa sekä laitoksissa että kotikäynneillä, jolloin henkilöstöllä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa näiden ryhmien liikenneturvallisuuteen ja jakaa tietoa turvallisesta liikkumisesta. Sosiaalitoimi tavoittaa myös perheitä, nuoria ja aikuisia mm. lasten ja nuorten suojelutyön sekä aikuissosiaalityön kautta. Terveystoimessa lääketieteellisen koulutuksen saaneella terveydenhuoltohenkilöstöllä on myös hyvät vaikutusmahdollisuudet kuntalaisiin. Henkilöstö on avainasemassa jaettaessa liikenneturvallisuustietoa neuvoloissa vanhemmille ja kouluterveydenhuollossa oppilaille. Aikuisväestö tavoitetaan työterveyshuollossa ja terveyskeskuskäyntien yhteydessä.

Alle kouluikäiset

Lapsen valmiudet itsenäiseen liikkumiseen kehittyvät vähitellen lähiympäristössä leikkimällä ja liikkumalla saatujen kokemusten kautta. Lapsi oppii turvalliset liikkumistavat jo pienenä, jos aikuiset opastaen ja tukien antavat hänelle siihen mahdollisuuden. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa lapsia voidaan opastaa liikkumaan turvallisesti ja luonnollisia oppimistilanteita syntyy jokapäiväisen liikkumisen yhteydessä. Vanhempien oma esimerkki on tärkeää ja vanhemmille korostetaan heidän vastuutaan kasvattajina ja esimerkin antajina. Liikenneturvallisuudesta on tärkeää tiedottaa ja keskustella vanhempainilloissa ja perhekeskusteluissa. Neuvolassa ja perhevalmennuksessa vanhemmat ovat yleensä hyvin kiinnostuneita tulevan lapsensa turvallisuudesta ja vastaanottavaisia omaksumaan liikenneturvallisuustietoa.

Toimintatapavinkkejä ja aineistoja

Koululaiset

Kouluterveydenhuollolla on oma tärkeä osansa kokonaisvaltaisessa liikennekasvatuksessa. Kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri voivat asiantuntijoina kertoa lapsille ja nuorille päihteiden vaikutuksesta, turvalaitteiden käytön tarpeellisuudesta sekä vammoista ja niiden seurauksista.

Toimintatapavinkkejä ja aineistoja

Työikäiset

Työsuojelutoiminnan kautta tavoitetaan kaikki kunnan työntekijät eli laaja joukko paljon liikkuvia työikäisiä ihmisiä. Työsuojelutoiminnalla voidaan vaikuttaa suuren ikäluokan asenteisiin sekä työmatkojen turvallisuuteen, koska työnantaja vastaa kaikesta työpaikan työsuojelusta, johon sisältyy myös liikenneturvallisuus. Työterveyshuollon ja työsuojelutoiminnan tärkeitä tehtäviä ovat tapaturmien seuranta ja ehkäisy sekä koko kunnan henkilöstön kouluttaminen. Terveyskeskuksissa terveydenhuollon ammattilaiset voivat kertoa kuntalaisille esim. kypärättömään päähän kohdistuvien iskujen seurauksista tai alkoholin vaikutuksesta suorituskykyyn ja reaktioaikoihin. Terveyskeskuksessa voi olla myös jatkuva turvalaitenäyttely. Lääkäreillä on tärkeä rooli alkoholin suurkuluttajien ja päihdeongelmaisten ajokyvyn ja -kelpoisuuden arvioinnissa ja seuraamisessa. Yhteistyötä voidaan tehdä myös asiantuntevan paikallispoliisin, kuljettajien jatkokoulutusta tarjoavien autokoulujen sekä yritysten työsuojeluorganisaatioiden kanssa.

Toimintatapavinkkejä ja aineistoja

Iäkkäät

Ikääntyminen vaikuttaa ihmisiin eri tavalla ja sen mukanaan tuomat muutokset suorituskyvyssä ovat yksilöllisiä. Ikääntyminen ei kuitenkaan ole este turvalliselle liikkumiselle. Hyvään vanhuuteen kuuluu olennaisesti mahdollisuus liikkua itsenäisesti ja muista riippumatta. Osana kunnan vanhustyöstä tuetaan ikäihmisten liikkumista edistään samalla myös heidän terveyttään. Ikäihmiset itse ovat oman liikkumisensa parhaita asiantuntijoita. Heidän kanssaan yhdessä on hyvä käydä läpi tyypillisiä vaaratilanteita ja antaa ohjeita niiden välttämiseksi. Ikääntyvien parissa työskenteleville voidaan järjestää koulutusta, josta on heille hyötyä ikäihmisten tapaamisissa. Terveystoimessa lääkärin rooli on tärkeä erityisesti iäkkäiden ajokyvyn selvittämisessä, sillä jotkut sairaudet ja lääkeaineet voivat heikentää ajokykyä tai johtaa täydelliseen kyvyttömyyteen kuljettaa ajoneuvoa.

Toimintatapavinkkejä ja aineistoja