Koulujen liikenneturvallisuustyö

Kouluissa liikennekasvatustyötä tehdään itsenäisesti jatkuvasti osana opetussuunnitelmaa. Toimija pyrkii aktivoimaan kouluja mukaan erilaisiin yhtesiin seudullisiin kampanjoihin tarjoamalla valmiita helposti toteutettavia toimintamalleja ja materiaaleja. Toimija voi avustaa myös suurempien tapahtumien sisältöjen suunnittelussa ja järjestelyiden toteutuksessa (mm. Turvaa tenaville- ja särmänä liikenteesäs tapahtumat). Toimija tekee tiisvistä yhteistyötä Liikenneturvan ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Liikenneturvan materiaaleja

TraFin rautatieturvallisuuteen liittyvää aineistoa kouluille.

Muita toimintatapavinkkejä ja aineistoja

Kouluteiden liikenneturvallisuus

Kunnat ovat koululainsäädännössä velvoitettuja järjestämään koulukyydityksen peruskoulun oppilaille, joiden koulumatka on pitempi kuin viisi kilometriä. Koulukyyditys voidaan myöntää harkinnanvaraisesti lyhyemmillekin matkoille, milloin koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen katsotaan vaaralliseksi, vaikeaksi tai rasittavaksi.

Koulureittien liikenneturvallisuuden arvioimiseksi on kehitetty Koululiitu-niminen atk-ohjelma. Ohjelmalla on laskettu kaikille maanteille tieosuuksittain vaarallisuusindeksit, joita voidaan käyttää apuna arvioitaessa tarvetta koulukuljetuksen järjestämiselle.

Koulutien vaarallisuuden laskentamenetelmä

Koululiitu-menetelmässä käytetään Liikenneviraston tierekisteristä saatavia tiestön ja liikenteen ominaisuustietoja:

  • liikennemäärä
  • raskaan liikenteen osuus
  • nopeusrajoitus
  • ajoradan leveys / pientareen leveys
  • tien päällyste
  • valaistus
  • tien toiminnallinen luokka ja kunnossapitoluokka

Näiden tietojen perusteella lasketaan tieosuuksittain vaarallisuusluku, jonka avulla koulutien turvallisuutta voidaan arvioida ottaen huomioon oppilaiden ikä ja valmiudet kulkea liikenteessä. Vaarallisuuslukujen perusteella on määritelty luokka-asteeseen sidotut raja-arvot.

Koska laskennassa käytetään Liikenneviraston tierekisterin tietoja, vaarallisuusindeksi on laskettu pelkästään maanteille. Kaduilta tai yksityisteiltä ei tarvittavia tietoja ole kootusti käytettävissä.

Kuntakohtaiset kartat sijaitsevat Kuntien liikenneturvallisuus -alasvetovalikosta löytyvillä maakunnan sivuilla.

Lisätietoja kunnille antaa Teemu Kinnunen Ramboll Finland Oy:stä (teemu.kinnunen(@)ramboll.fi) puh. 020 755 7079 tai 050 336 9689.

Yhteenveto Koululiitu-ohjelman periaatteista. Kartan riskiluvut koskevat kulkemista tien suunnassa. Tien ylityksen riskiluvut on arvioitava tapauskohtaisesti.

Lisätiedot ja tukipalvelut

Lisätietoja Koululiitu-menetelmästä ja tulosten tulkinnasta antaa FM Teemu Kinnunen Ramboll Finland Oy:stä (teemu.kinnunen(@)ramboll.fi) puh. 020 755 7079 tai 050 336 9689.

Lisätietoja saat myös Koululiitu-menetelmää kuvaavasta esittelykalvosarjasta ja tarkemmasta menetelmäkuvausraportista.