Kunnan liikenneturvallisuusryhmä
– toimija ryhmän toiminnan tueksi

liikenneturvallisuusryhmaKunnan liikenneturvallisuustyön keskeinen elin on kunnan liikenneturvallisuusryhmä. Ryhmässä on edustajat kunnan kaikista hallintokunnista ja tärkeimmistä sidosryhmistä, kuten mm. ELY-keskus, Liikenneturva, Poliisi ja pelastustoimi. Jäsenet toimivat ryhmässä oman hallintokuntansa tai organisaationsa edustajina ja välittävät tietoa ryhmässä käsitellyistä ja päätetyistä asioista omassa hallintokunnassa tai organisaatiossa. Kunnan työryhmän toimintaa ohjaa puheenjohtaja, joka nimetään ryhmän muodostamisen yhteydessä.

Liikenneturvallisuusryhmän säännöllinen (esim. 2 kertaa vuodessa) kokoontuminen on olennaista liikennekasvatustyön koordinoinnin ja järjestelmällisyyden kannalta. Kokouksissa saadaan käsitys liikennekasvatustyön kokonaistilanteesta kunnassa seuraamalla suunnitelmien toteutumista ja keskustelemalla ajankohtaisista asioista. Kokoontuminen on välttämätöntä myös sovittaessa eri toimijoiden yhteisten toimenpiteiden käytännön toteutustavoista.

Toimijalta saa tukea kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan. Toimija voi toimia ryhmän koollekutsujana, asialistojen valmistelijana yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä kokousten sihteerinä. Toimijat antavat lisätietoja!

Alla on kuvattu puheenjohtajan ja ryhmän tehtäviä.

Puheenjohtaja

 • vastaa ryhmän koollekutsumisesta ja kokousten järjestämisestä
 • välittää tietoa hallintokuntien vastuuhenkilöille sekä sidosryhmille (työryhmän jäsenet) ja
 • vastaa ryhmän toiminnan tiedottamisesta sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Ryhmän tehtäviä:

 • Liikenneturvallisuus- ja kasvatustyön suunnittelu ja vastuun jakaminen hallintokunnille.
 • Liikennekasvatustyön toimenpiteiden toteutumisen seuranta.
 • Toimintasuunnitelmien ylläpito ja päivitys tarpeen mukaan.
 • Liikenneturvallisuustilanteen seuranta (mm. liikenneonnettomuudet ja liikenneilmapiiri).
 • Ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden käsittely (mm. aloitteet).
 • Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen.
 • Tavoitteiden tarkistaminen 2-3 vuoden välein.
 • Mahdollisen liikenneturvallisuusteeman valinta.


Kuva: Liikenneturva